Birliğimize ait tüzüğü pdf olarak bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız.

MADDE 1: KURULUŞ

Öncü Mali Müşavirler Birliği; 01.09.2016 tarihinde yayınlanan 10 maddelik Deklarasyon
ışığında, Çağdaş, laik, demokrat, Cumhuriyet değerlerine sahip, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü ilkelerini benimsemiş, mesleki ve sosyal dayanışma, mesleğin uluslararası norm,
standart, gelir ve saygınlık seviyesine kavuşturulması, meslek örgütümüzün güçlendirilmesi,
doğru ve etkin meslek politikalarının oluşturulması, Ülkemizin, Toplumun, Meslek ve
Meslektaşımızın çıkarlarını gözeterek, Mali Müşavirlik mesleğini yüceltmek amacıyla
kurulmuş gönüllü bir gruptur.

MADDE 2: UNVAN:

Grubun adı “Öncü Mali Müşavirler Birliği” dir.
Kısa adı “ÖNCÜMMB” dir.

Grubun Logosu

 

 

MADDE 3: İLKELERİMİZ

Öncü Mali Müşavirler Birliği, ilerici, Katılımcı ve çoğulcu Demokrasiyi özümsemiş, eleştiriye
açık, özeleştiri verebilen, dayanışma ve paylaşım önceliği olan, Düşünce hürriyetine saygılı,
çoğunluğun kararına uyan, azınlığın haklarını koruyan, Bilim ve eğitime öncelik veren, dil,
din, ırk ve mezhep ayrımı yapmayan, Ekip çalışmasına inanan, çevre ve doğaya saygılı,
disiplinli, dürüst, güler yüzlü, sevgi, saygı, liyakat ve ahde vefa değerlerine sahip ü yelerden
oluşan bir gruptur.

MADDE 3: AMAÇ

 • Meslek yasamız, tüzüğümüz, ilkelerimiz ve çalışma programımız doğrultusunda;
  mesleğimizi ve meslek mensuplarını korumak,
 • Meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma
  koşullarının iyileştirilmesi, yaşam standartlarının ve saygınlığının arttırılması için
  gerekli çalışmaları yapmak,
 • Diğer demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile, Mesleki ve toplumsal
  faydaların artırılması ve oluşturulması için dayanışma ve iletişim halinde olmak,
 • Meslek yasamızın; çağa, bilime, akla ve demokratik temel ilkelere uygun hale
  getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Mesleki kurum ve kuruluşlarımızı güçlendirmek, Toplumda bilinirliğini artırmak,
  görüşüne ihtiyaç duyulan kurumlar arasında yer alması için gerekli çalışmaları
  yapmak,
 • Mesleki angaryalara karşı ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde, Meslek ve Meslek
  Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, girişimlerde bulunmak ve çözüm
  üretmek
 • Ülkemizin kalkınması, bilimsel, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda güçlenmesi,
  Demokrasinin geliştirilmesi, bozuk gelir dağılımının düzeltilmesi, eğitim, sağlık,
  sosyal güvenlik gibi alanlarda oluşan olumsuzlukların giderilmesi, düşünce ve
  örgütlenme özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına
  alınması, hukukun üstünlüğünün sağlanması amacıyla Ülke ve toplum yararını
  gözeten çalışmaları yapmak ve görüş bildirmek.

MADDE 5: ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

3568 sayılı Meslek yasamıza göre ruhsat almış Meslek mensupları, Grubumuz İlke
ve amaçlarını kabul ederek gruba üyeliklerini talep edebilirler. Üyelik taleplerini İlçe
sözcülerine, Yürütme Kuruluna yada elektronik ortamda üyelik talep formu ile yaparlar.
İlçe sözcüleri Talepleri Yürütme Kuruluna görüş belirterek iletir, Yürütme Kurulunun olumlu
değerlendirmesi sonucu üye kayıt işlemi gerçekleştirilir.
Üye kayıt işlemi BİR ayı geçmemek şartı ile sonuçlandırılır ve Meslek Mensubuna bilgi verilir.

MADDE 6: ÜYELİKTEN AYRILMA

Grup üyesi, Dilediği zaman grup üyeliğinden ayrılabilir. Gruptan ayrılma talebini İlçe
sözcüsüne veya yürütme kuruluna yazılı olarak yapabileceği gibi elektronik ortamda da
iletebilir. Ayrılma işlemi talep tarihi itibarı ile gerçekleşmiş sayılır.

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Grubumuz var oluş gerekçeleri, tüzüğümüz ve grup menfaatlerine aykırı davranan grup
üyeleri, İlçe sözcüleri tarafından Yürütme Kuruluna yazılı olarak veya elekronik ortamda
bildirir. Gelen Talepler ve Yürütme Kurulunun ayrıca yaptığı tespitliler ve savunması
alındıktan sonra, yapılacak ilk Karar organı toplantısında Karar organı üyelerinin takdir ve
oyuna sunulur. Karar organında alınan karar bağlayıcıdır.

MADDE 8: GRUP MECLİSİ

 1. Grup meclisinin oluşumu
  Grup Meclisi üyelerinin Öncü Mali Müşavirler Birliği üye kaydı bulunması
  şartı ile,
  a) Öncü Mali Müşavirler Birliği kurucu üyeleri,
  b) Görevdeki Grup ilçe sözcü ve yardımcıları,
  c) Görevdeki Mesleki Derneklerdeki kurul üyeleri,
  d) Oda ve üst birlikte seçimli kurullarda görev alan üyeler,
  e) Görevdeki Oda ve üst birlikte atama kurulları ve Çalışma Komitelerinde
  görevde olan üyeler,
  f) İlçelerde 5 kişiden az olmamak kaydı ile İlçe meclisi üye sayısının ¼ oranında
  seçimle belirlenecek üyeler (İlçe sözcü ve yardımcıları hariç)
  g) Tüzüğümüz ilke ve amaçlarına uygun, meslek mücadelesi vermiş ve veren
  üyeler içinden Kadın ve Akademisyen dengelerini gözeterek Toplam Grup
  meclisi üye sayısının %5 ini geçmemek şartı ile Yürütme kurulunun atayacağı,
  Üyelerden oluşur.
 2. Grup Meclisinin Görev ve Yetkileri
  a) Grup tüzüğü ile ilgili görüş ve öneriler sunmak, değerlendirmek ve karara
  bağlamak
  b) Mesleki örgütlerin çalışma programlarına referans oluşturacak görüş ve
  öneriler oluşturmak,
  c) Grup ilke ve amaçları doğrultusunda, Oda aday listeleri ve üst birlik
  delegelerini belirlemek,
 3. Toplanma süresi
  Grup meclisi üyeleri, Yürütme kurulunun belirleyeceği, olağan veya
  olağanüstü gündemle yılda en az BİR kez toplanır.

MADDE 9: İLÇE MECLİSİ

 1. İlçe Grup meclisinin oluşumu
  İlçe Meclisleri İlçede faaliyet gösteren veya ikamet eden grup üyelerinden
  oluşur.
 2. Grup Meclisinin Görev ve Yetkileri
  a) İlçe sözcü ve yardımcılarını belirlemek,
  b) Grup meclisinde ilçeyi temsil edecek Delegelerini belirlemek,
  c) Karar organında ilçeyi temsil edecek üyelerini belirlemek
  d) Grup Tüzüğü amaç ve ilkeleri veya Yürütme kurulunun belirleyeceği
  gündem doğrultusunda, oluşturacağı tavsiye niteliğindeki görüş ve
  politikaları İlçe sözcüsü vasıtası ile Grup karar organına iletmek.
 3. Toplanma süresi
  İlçe Meclisi toplantıları İlçe sözcüsünün başkanlığı ve daveti ile ilçede üye
  kaydı olan Tüm grup üyeleri en az İKİ ayda bir toplanır.

MADDE 10: İLÇE SÖZCÜLÜĞÜ

 1. İlçe Grup Sözcülüğünün oluşumu
  İlçe meclisi üyelerince ilçedeki meslek mensubu sayısı doğrultusunda en az
  5 en çok 15 kişiden oluşan ilçe sözcü ve yardımcılarını seçer.
  Seçilen ilçe sözcü ve yardımcıları yaşça en büyük üyenin başkanlığında ilk
  toplantılarını yapar ve kendi aralarında yapacakları oylama ile sekretaryayı
  temsil edecek sözcüyü belirler.
 2. İlçe Grup Sözcülüğünün Görev ve Yetkileri
  a) İlçe sözcü ve yardımcıları ilçelerinde örgütlenmeden sorumludur.
  b) Grup üyelik başvurularını almak ve görüş belirterek yürütme kuruluna
  iletmek,
  c) Madde 9 kapsamında ilçe meclisini toplamak, oluşan görüş ve önerileri
  yürütme kurulu ve karar organına iletmek,
  d) Yürütme kurulu tarafından verilen görevleri yapmak,
 3. Toplanma süresi
  İlçe sekretaryası, İlçe sözcüsünün çağrısı ve başkanlığında ayda en az BİR
  kez toplanır.

MADDE 11: GRUP KARAR ORGANI

 1. Grup Karar organının oluşumu
  a) Görevde olan Yürütme kurulu üyeleri,
  b) Görevde olan İlçe sözcüleri,
  c) Mevcut ve geçmiş dönemlerde oda ve üst birlik kurullarında görev
  yapmış grup üyeleri,
  d) Görevdeki Mesleki Dernek başkanları,
  e) Görevde olan Oda Komite başkanları,
  f) Yürütme kurulunun 20 kişiyi geçmemek şartı ile Grup örgütlenme ve
  menfaatleri doğrultusunda atayacağı üyeler,
  Grup Karar organını oluşturur.
 2. Karar organının Görev ve Yetkileri
  a) Karar organı üyeleri arasından Yürütme kurulunu seçmek,
  b) Yürütme kurulunun hazırlamış olduğu çalışma programını
  değerlendirmek ve karara bağlamak,
  c) Grup tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda, politikalar
  oluşturmak, yürütme kuruluna görevler vermek,
  d) Tüzük değişiklik çalışmalarını hazırlamak,
  e) Grup eğitim, örgütlenme ve yayın politikalarını belirlemek,
 3. Toplanma süresi
  Karar organı Yürütme kurulunun belirlediği gündemle en az İKİ ayda bir
  toplanır.
  Yürütme kurulu, 1/5 oranında Karar organı üyelerinin talebi durumunda
  olağan üstü toplantıya çağırır.

MADDE 12: GRUP YÜRÜTME KURULU

 1. Grup Yürütme Kurulunun oluşumu
  Grup Yürütme Kurulu, Karar organı üyeleri arasından yine Karar organı
  üyelerince seçilen 9 kişiden oluşur.
  Seçilen Yürütme Kurulu kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve
  bir sekreter seçer.
 2. Grup Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
  a) Grup çalışma programını oluşturmak ve karar organına sunmak,
  b) Karar organının aldığı kararları uygulamak,
  c) İlçe sözcüleri tarafından, elektronik olarak veya doğrudan yürütme
  kuruluna iletilen grup üyelik başvurularını BİR ay içinde sonuçlandırmak ve
  kayıt altına almak,
  d) Grup meclisi üyelerini kayıt altına almak ve güncellemek,
  e) 5. Bölüm hükümleri doğrultusunda adaylarının belirlenmesi çalışmalarını
  yapmak ve Grup meclisinin onayına sunmak,
 3. Toplanma süresi
  Grup Yürütme kurulu, Grup başkanının daveti ve başkanlığında her ay en
  az BİR kez toplanır.

MADDE 13: GENEL HÜKÜMLER

 1. Tüm Grup üyelerinin aday olma hakkı vardır.
 2. Adaylarda; Grup ilke ve amaçlarına tam bağlılık ve liyakat özelliği azami dikkate
  alınır.
 3. Adaylıklarla ilgili Karar organının yayınlamış olduğu Yönetmelikler uygulanır.

MADDE 14: GEÇİCİ HÜKÜMLER

 1. Kuruluş aşamasında, ilk oda seçime kadar yürütme kurulu kurucu üyeler
  arasından seçilir.
 2. Yürütme Kurulu örgütlenme tamamlanana kadar gerekli gördüğü ilçelerde
  görevlendirme yapabilir.